Raadsinfo


Februari 2021

PU maakt zich vanaf de oprichting ruim 35 jaar geleden sterk voor het behoud van de ijsbaan. Kernpunt 7 van het partijprogramma voor deze raadsperiode luidde:  Het ijsbaanterrein moet behouden blijven als “groene long” en worden ontwikkeld als multifunctionele locatie voor sport, recreatie en evenementen. Nu bekend is dat er vier scholen in Uitgeest blijven, waaronder de Binnenmeerschool in het oude dorp en een nieuwe school in de Koog op oude Paltrok locatie zal de nieuwe Sportzaal ter vervanging van de oude Meet ergens tussen deze twee scholen moeten komen. Zoals het er nu uit ziet zal de sportzaal tegenover de oude Meet komen waarbij rekening gehouden zal worden met de huidige gebruikers, IJsclub Uitgeest en de Jeu de Boules. Ook overige gebruikers en buurtbewoners zullen bij de plannen betrokken worden. Zo komt het multifunctioneel maken van het ijsbaanterrein weer een stapje dichterbij.  De eerste participatieavond over Sportzaal Uitgeest is op maandag 22 februari. Voor inwoners en belangstellenden kan deze avond terug worden gekeken of via het raadinformatiesysteem wat u kunt vinden via uitgeest.notubiz.nl.  

____________________________________

December 2020

Het afgelopen halfjaar was in alle opzichten een bijzonder en moeilijke periode. Vergaderingen dienden digitaal plaats te vinden, hetgeen het democratisch proces behoorlijk moeilijk maakte. Desalniettemin zijn er vele vorderingen gemaakt met betrekking tot de plannen die PU in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen. En ook heel belangrijk, de financiële positie van de gemeente Uitgeest heeft zich in de afgelopen maanden sterk verbeterd. De lokale lasten behoeven derhalve slecht met de index (1,6%) te stijgen de komende jaren. Voor bedrijven, verenigingen en burgers zijn er op diverse fronten steunfondsen. Echter, of dit voldoende is, zal de komende maanden c.q. jaren moeten uitwijzen. 

____________________________________

Juni 2020

De laatste raadsvergadering voor het zomer reces betrof de kadernota vergadering. Duidelijk is dat Uitgeest door de extra kosten voor de jeugdzorg en de WMO het financieel moeilijk heeft. Voor sommige oppositiepartijen, zoals de VVD reden om maar te roepen dat lopende projecten als de bouw van een nieuwe school en de herinrichting van de Koog maar gestopt moeten worden. Terwijl de landelijke politiek en alle economen om het hardst roepen dat, juist nu, het heel noodzakelijk is dat investeringen door moeten gaan om de economie te steunen. Nu van de VVD in Uitgeest ook al tegen een steunfonds voor ondernemers en burgers wegens de corona crisis om ons onbegrijpelijke redenen. Maar de VVD moet dit zelf maar uitleggen aan hun achterban van ondernemers.

Gelukkig is ook veel goeds te melden. De bouw van een nieuwe IKC school gaat definitief door en zal in 2021 starten. Ook de herinrichting van de verouderde wijk de Koog gaat door. Kijkend naar de resultaten bij de Melis Stokelaan, schept dat veel mooie verwachtingen ten aanzien van het eindresultaat. Ook zijn er stappen gezet om te komen tot de bouw van een nieuwe sportzaal De Meet. Kortom er gebeurt heel veel. PU is daar erg mee "in zijn nopjes" 

___________________________________

April 2020

De corana crisis heeft ook de lokale politiek in zijn greep. Alle vergaderingen en bijeenkomsten zijn tot nader order uitgesteld. Het college heeft samen met de BUCH organisatie de zeer zware taak om alle noodzakelijke maatregelen op het gebied van financiele en maatschappelijke ondersteuning op een zo goed mogelijke (en in een zeer korte tijdsperiode) te organiseren en uit te voeren. Het mag duidelijk zijn dat deze corona crisis ook zijn weerslag zal geven op andere lopende zaken en projecten. In welke mate is op dit moment nog geheel onduidelijk. Door de landelijke overheid worden nu wetswijzigingen voorbereid om het democratisch proces binnen de gemeentes ook een een andere, meer digitale, manier te kunnen laten plaatsvinden. 

________________________________________

 

Naar boven