Raadsinfo

Actuele informatie over wat speelt binnen de gemeenteraad.


December 2021

De plannen met betrekking tot de ombouw van het ijsbaanterrein tot een groene multifunctioneel sport en evenementen locatie heeft de gemoederen in Uitgeest wederom sterk in beweging gebracht. PU heeft bij de vorige raadsverkiezing gestreden voor behoud van deze "groene long". En PU staat nog steeds op dit standpunt. Door het college zijn  diverse voorstellen op tafel gelegd, echter zonder volledige instemming van de ijsclub. Echter de wensen van de ijsclub zijn strijdig met wat de omwonenden met deze locatie voor ogen hebben. Ook PU is van mening dat aan alle wensen/eisen van de ijsclub niet kan worden voldaan. De ruimte is daarvoor te beperkt in omvang. De komende periode wordt naar een oplossing gezocht, welke meer aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen.

De renovatie van de Koog is inmiddels goed op stoom gekomen. Diverse straten of delen van straten zijn al klaar en het resultaat mag er zijn. Wel moet nog de nodige groen worden gepland, maar dit is uiteraard afhankelijk van de juiste planperiode in het jaar.

Ook de bouw van de nieuwe Cornelisschool is gestart en de planning is dat eind 2022 de school in gebruik kan worden genomen.

Kortgeleden is een definitief besluit genomen om komend jaar twee rotondes op de Geesterweg aan te leggen om daarmee de verkeersveiligheid sterk te vergroten.   

__________________________________

Juli 2021

De afgelopen maanden zijn er in de gemeenteraad besluiten genomen over de bouw van de nieuwe Kornelis IKC (op de plek van de voormalige Paltrokschool, de bouw van 47 woningen op de voormalige bibliotheek locatie, de bouw van een nieuwe sportzaal ter vervanging van de Meet en de aankoop van de sporthal de Zien. Ook de renovatie van de Koog is inmiddels gestart en het vernieuwde Erfgoedpark de Hoop is geopend. En dit is nog maar een beperkte opsomming van de resultaten van het college waarin PU deel van uit maakt. En ondanks alle uitdagingen is het ook nog eens gelukt om een positieve meerjarige begroting op te leveren. Kortom het was een zeer succesvol half jaar. PU kijkt met grote tevredenheid terug, zeer veel van het partijprogramma is inmiddels gerealiseerd of in gang gezet.

___________________________________

Februari 2021

PU maakt zich vanaf de oprichting ruim 35 jaar geleden sterk voor het behoud van de ijsbaan. Kernpunt 7 van het partijprogramma voor deze raadsperiode luidde:  Het ijsbaanterrein moet behouden blijven als “groene long” en worden ontwikkeld als multifunctionele locatie voor sport, recreatie en evenementen. Nu bekend is dat er vier scholen in Uitgeest blijven, waaronder de Binnenmeerschool in het oude dorp en een nieuwe school in de Koog op oude Paltrok locatie zal de nieuwe Sportzaal ter vervanging van de oude Meet ergens tussen deze twee scholen moeten komen. Zoals het er nu uit ziet zal de sportzaal tegenover de oude Meet komen waarbij rekening gehouden zal worden met de huidige gebruikers, IJsclub Uitgeest en de Jeu de Boules. Ook overige gebruikers en buurtbewoners zullen bij de plannen betrokken worden. Zo komt het multifunctioneel maken van het ijsbaanterrein weer een stapje dichterbij.  De eerste participatieavond over Sportzaal Uitgeest is op maandag 22 februari. Voor inwoners en belangstellenden kan deze avond terug worden gekeken of via het raadinformatiesysteem wat u kunt vinden via uitgeest.notubiz.nl.  

____________________________________

December 2020

Het afgelopen halfjaar was in alle opzichten een bijzonder en moeilijke periode. Vergaderingen dienden digitaal plaats te vinden, hetgeen het democratisch proces behoorlijk moeilijk maakte. Desalniettemin zijn er vele vorderingen gemaakt met betrekking tot de plannen die PU in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen. En ook heel belangrijk, de financiële positie van de gemeente Uitgeest heeft zich in de afgelopen maanden sterk verbeterd. De lokale lasten behoeven derhalve slecht met de index (1,6%) te stijgen de komende jaren. Voor bedrijven, verenigingen en burgers zijn er op diverse fronten steunfondsen. Echter, of dit voldoende is, zal de komende maanden c.q. jaren moeten uitwijzen. 

____________________________________

Juni 2020

De laatste raadsvergadering voor het zomer reces betrof de kadernota vergadering. Duidelijk is dat Uitgeest door de extra kosten voor de jeugdzorg en de WMO het financieel moeilijk heeft. Voor sommige oppositiepartijen, zoals de VVD reden om maar te roepen dat lopende projecten als de bouw van een nieuwe school en de herinrichting van de Koog maar gestopt moeten worden. Terwijl de landelijke politiek en alle economen om het hardst roepen dat, juist nu, het heel noodzakelijk is dat investeringen door moeten gaan om de economie te steunen. Nu van de VVD in Uitgeest ook al tegen een steunfonds voor ondernemers en burgers wegens de corona crisis om ons onbegrijpelijke redenen. Maar de VVD moet dit zelf maar uitleggen aan hun achterban van ondernemers.

Gelukkig is ook veel goeds te melden. De bouw van een nieuwe IKC school gaat definitief door en zal in 2021 starten. Ook de herinrichting van de verouderde wijk de Koog gaat door. Kijkend naar de resultaten bij de Melis Stokelaan, schept dat veel mooie verwachtingen ten aanzien van het eindresultaat. Ook zijn er stappen gezet om te komen tot de bouw van een nieuwe sportzaal De Meet. Kortom er gebeurt heel veel. PU is daar erg mee "in zijn nopjes" 

___________________________________

April 2020

De corana crisis heeft ook de lokale politiek in zijn greep. Alle vergaderingen en bijeenkomsten zijn tot nader order uitgesteld. Het college heeft samen met de BUCH organisatie de zeer zware taak om alle noodzakelijke maatregelen op het gebied van financiele en maatschappelijke ondersteuning op een zo goed mogelijke (en in een zeer korte tijdsperiode) te organiseren en uit te voeren. Het mag duidelijk zijn dat deze corona crisis ook zijn weerslag zal geven op andere lopende zaken en projecten. In welke mate is op dit moment nog geheel onduidelijk. Door de landelijke overheid worden nu wetswijzigingen voorbereid om het democratisch proces binnen de gemeentes ook een een andere, meer digitale, manier te kunnen laten plaatsvinden. 

________________________________________

 

Naar boven